Beim Name gerufe:
Taufe, das heißt: Wir sind beim Namen gerufen- sind ganz persönlich gemeint- Ganz persönlich wird uns in der Taufe zugesprochen, daß Gott uns liebt- Gott ruft uns beim Namen: Was Gott einst durch den Mund seines Propheten dem ganzen Gottesvolk zugesagt, gilt jedem einzelnen:

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.- (Jes 43,1 )


Was uns begleit dorchs ganze Lewe,
de Name- esch jerem vun uns gewwe
Sein Name, den hot mer schun seit dene Daache
seit mer in die Kerch uns zu de Kinddääf hot g`trache
unn hot uns mit Wasser off de Leib gleichsam g`schriwwe,
daß uns perseenlich Gott määnt- mit seim Liewe
- uns, äänzig- mit viel staarke Seite
wie aach mit de schwierige, wu in uns streite.
Daß Gott will sein Bund mit uns erneire
unn daß mer heit wenn Kinddääf do feire:
Esch`s nit `n gure Aalaß, se bedenke mool heit,
was uns unsern Name fer uns bedeit?

Zeneechschd: Wie kummt mer dann zu seim Name als Kind?-
Wie esch`s, wann d` Babbe orrer d`Mamme en Name findt?
Domit will ich mei Preddicht beginne
Unn wann mer uns off de Name b`sinne
so denk ich, daß mer debei ganz schnell aach entdeckt:
Wieviel G`fiehle unn Gedanke sinn dief drin vesteckt:
Hoffnungsgedanke vun de Eltre fer`s Kind
Ehr Winsch, daß zume sinnvoll` Leewe es find
Manchmal dun se -vielleicht- sich e bissel aach plooche
unn dun hie un heer sich -verleeche- froche:
"Wie soll dann unser Kind jetzt hääße?"-
Manche dun in Biecher drum leese -
orrer die alte Name aus der Familie auswähle.
Manchmool, du dut mer nit lang sich queele:
Mer erinnert an Mensche sich in seim Sinn,
wu mer gern hot, wu em gut dun vun Aabeginn-
So sell mei Kind aach sei- so dut mer sich saache.
Mei Kind -so meecht ich- sell en Namen traache,
wu Gures drin aaklingt- unn wu mer gefallt-
So esch es schun seit alter`s halt!
Seit alder Zeit- dut mer d`Name so g`schdalte,
daß die Winsch vun de Eltre fer ehr Kind se enthalte.-
Name, voll Hoffnung off e Leewe wu gelingt,
voll Kraft- voll Fräd -wu Erfillung der bringt.
Unn was bewußt und uub`wußt mer drin dut ve`schdecke-
mit dem mer gure Kräft` will wecke-
esch mit dem Name, voll Lieb gewählt,
aach `s G`fühl fer des, was ledschdlich zehlt:
"Du bischd was ganz B`sonnres: bischd mei geliebt Kind
Ich winsch, daß dei Leewe Erfillung -Sinn- find"

So hot en Name en jerer, bei dem mer`n nennt
Mit dem mer`n kann rufe, wann mer`n kennt
Die do häßt Bawwett, der Fritz unn der Schorsch
so wie mer halt ruft sei Mäd orrer Borsch
Unn deet ich die Name vun eich all offzehle
do det ich bloß eich unn mich mit queele
Unn breecht demit nix wie Ve`druß
unn kennt nit kumme rechtzeitig zum Schluß
Unn des deet eich unn meer nit basse:
Drum will ich`s halt korz jetzt so sammefasse:

`s esch jerem vun uns sein Name gewwe,
wu uns begleit dorchs ganze Lewe
Än Name fer "ich" unn "du" se saache
-so wie mer all Ve`antwortung traache-
fer "Redd unn Antwort" halt se stehe
wammer so dorch`s Leewe gehe


Gott esch`s, wu uns beim Name kennt

Er uns mit Lieb all beim Name nennt
Er loßt uns des als sei Botschaft saache.
Die sollen mer immer im Herz dief drin traache.
Die Botschaft, die gelt uns schun seit dene Zeite
wie Jesus als Mensch wollt die Mensche begleite
wie Er off unsre Schdroße wollt gehe
unn all die Leit ne hän kenne sehe,
wie er offem Weg war vun Ort ze Ort
unn de Mensche gsacht hot sei gettlich Wort.
Jetzt freilich kann mer ne nimmi so sehe
de Jesus, wie er unner uns sei Weeche dut gehe
Unn doch will er ach uns sem Gure hii leite
Er dut im Geischd uns jetzt begleite
Unn ach jetzt gelt wie domols: wu ER dut hannle,
do derf sich ä Lewe ganz wunnerbar wannle
ER kummt - unn`s werd heil, was war ve`kehrt
Do lernt äner lewe, so wie`s Jesus uns lehrt.
Des esch die gure unn christliche Lehre.
Die kann mer bei St. Lukas heere
im 19. Kabiddel, do kann mer des leese,
was mer als die Geschicht vum Zachäus dut häße.
Wie Jesus do kummt dorch Jericho
unn en Mensch werd endlich wirrer froh.
S Glick hot der g`sucht- hot gfunne bloß `s Geld
So esch es oft im Lauf vun`d Welt!
Daß des noch gut ausgeht, war nit garantiert
Wie gut, daß em des mit dem Jesus bassiert!

Zachäus also, der wollt mol ganz groß
was mache aus seim Leewe -so denkt er erscht- bloß
"de Herrgott"- so mänt er- "dut mei Glick als steere!
Ich will off sei Wort drum graad gar nimmi heere!
Unn bin ich dann endlich den do owwe mol los,
werds Glick aach schun kumme, dann bin ich selwert ganz groß!"
Sein gure Name freilich, wu mer`m hot gewwe,
den hot er schlecht gemacht mit de Aart vun seim Lewe

"Zachäus"- "Gerechter"- hot sein Vadder ne g`nennt,
wie jerer wäß, wu sei Biwel kennt.
Unn hot domit so gsaacht zum, wie er war gebore:
"Du mei Sohn sellschd mol nit sei velore
Du mei Sohn sellschd bleiwe gerecht
Känner vun der Sort, wu wieschd esch unn schlecht:
Sellschd immer off gure Wege gehe
unn -wu mer sich helft- nit abseits stehe
Vor so äm, do hot mer nix wie Reschbeckt
Der esch än Kerl- kä suschbekt Subjekt"

Än gure Wunsch esch des vum g`west.
Än Vadder will werklich jo s Allerbeschd
fer sei Kind; will daß es gerode dut-
im Lewe behalt än gure Mut.
Seim Kind hot er gewinschd- unn wer winschd des nit?-
vun Gott de Seege Schritt fer Schritt.
Unn gure Vorsätz hot er sich genumme.
Doch oftmools duts dann ganz annerschder kumme!
So aach do: Mit krumme Sache,
do dut mer sich halt kän Name mache,
der wu geacht bleibt unn werd geehrt.
Wie schnell werd än gute Name ze(r)steert
- de Ruf unn die Achtung- unn d`Reschbeckt.
Doch d` Zachäus, den steerts nit, der hot grad entdeckt,
wie schnell mer kann Karriere mache
mit nit so ganz legale Sache.
Unn weil er bloß sich selwert kennt
off de Such nochem Glick er ins Uuglick nei rennt.

Er froocht bloß, wie er schnell kummt ze Geld
Unn saacht sich:" Hopp Kerl, was koschd die Welt.
De Zoll vun Jericho, der werd jetzt gepacht!
Jetzt häßts: Hoschd Geld, do hoschd aach die Macht!"
Was stehrt ne, daß d Nochb´re ne grindlich ve`achte
Sein Zoll, den dut er gut weirervepachte
Wie gern loßt er Herr Owwerzellner sich nenne
Doch vun de Bekanntschaft will ne kenner meh kenne
Erschd merkt ers nit in seine Dräm
im schäne Haus hinner de Feigebäm
Seim Liebche, dem schenkt er goldne Ringe
ä sädenes Klädche unn was sunschd Frääd dut bringe.
Was hot se als ehr groß Pläsier
An de Kutsch mit Pärd- drei orrer vier
Die spannt er als aa. Die Leit saachen neidisch:
Gewirrer nochmool, wie fahrt der Kerl schneidisch!
Mit drei/ vier PS, des esch ä Vegniesche
Do fiehlt mer sich -scheint`s- als det mer grad flieche
De Neid guckt ne grad aus de Ääche raus
s guckt kenner meh noch em im schäne Haus
Er werd vun käm mehr aageguckt-
aach nit vum Schulfreind- so esch`s: ausg`schbuckt
werd, wammer sein Name bloß heert!
So hot er ne in de Dreck gekehrt
Sein gure Nam werd vun ne all so veacht
Kä Wunner- wu er so Sache als macht!
Mit de Bsatzer Geschäfte- dem heidnische Pack!
Unn er wertschaft nit schlecht in de eigne Sack!
"Was ploogschde so die eigne Leid
Unn scheffelschd `s Geld wie nit recht gscheid!
Hoschde kä Herz, kän Gläwe mehr
kä Gfiel mäh im Leib, kä bißche Ehr?"
Wammern so froocht, dut er`s iwwerheere.
Macht weirer unn weirer- unn loßt sich nit steere.

"Zachäus, du mit deim Reichdum do,
du werrschd doch letschden Ends nit froh!
Dei ganze Freunde bleiwen weg.
Mer dut, als werschd de letschde Dreck.
Du heerschd de liewe lange Daach
kä gures Wort mehr. So steht doch die Sach!
So esch es doch ganz uhne Frooch:
Des dut der gut? Esch`s nit e Plooch?!
Fiehlschd dich nit aarm drin -ganz dief in deim Herz?
Nennschd du des Glick- Spierschd nit de Schmerz?
Daß uurecht Gut nit recht gedeiht,
des kriegschd se spiere mit de Zeit.
Des fennd beschdimmt mol e ganz bees End!"

Doch Jesus kummt; unn`s zem Gure sich wend`t!
So esch`s: Jesus kummt zu`m- und ruft ne beim Name
Unn Zächäus ve`schdehts- unn saacht "Jo unn Amen"
Jesus kummt also dorch Jericho.
Ach was sinn die Leid so froh!
Vor Neigier kann sich käner halte.
Was drängen Junge sich unn Alte!
Mer kann kaum seine Ääche traue:
Soviel Leit wenn Jesus schaue.
Aach än Zachäus dut mer do nit vemisse.
Wer Jesus esch will der aach wisse.
Bloß esch der Zachäus halt
- wie`d Biwwel vezehlt- klää vun Gschdalt:
Off de Zehe dut er stehe
unn kann doch nix vum Jesus sehe:
Unn`s will halt käns fern Platz aach mache
nooch soviel uukorrekte Sache.
"Die ganz Stadt esch heit off Achse!
Wann de was sehe willschd, muschd de noch wachse!"-
so ruft mer em zu, so schadefroh.
"Was suchschd du lump`scher Kerl dann do?
Gell, alter Giftzwerch aach dich duts heit jucke!
Gell du willschd aach nochem Jesus mol gucke!
Jo gell, do guckschd, do bischde platt!
Jesus, der kummt heit in unser Schdadt!
Domit dut Jesus uns ganz groß ehre!
Unn meer, mer sinn gschbannt- meer wenne mool heere!
Awwer du loß grad uns in Ruh!
Du Lumpekerl gheerschd nit dezu!
Mänschd wohl - deer mit deim viele Geld
dir geheert allää die ganze Welt?
Meer, mer schaffe unn schufte unn schwitze!
du duschd an deim Zoll bloß sitze!
De letschde Penning duschde uns weghole!
De Buckel mißt mer der vesohle!
Lahm unn krumm mißt mer dich kloppe!
Vun unserm Geld saufschd du dei Schoppe!
Du sauftschd de beschde, edelschde Wei:
Trumänner Speetlees muß es sei!
Bei uns langts kaum fer drucke Brot!
Unn bei deer, do hots kä Not!
Doch sinn mer gure, aastännische Leit
Unn drum bsucht uns de Jesus heit.
Zu eich kummt er nit - zum Lumbechores
Die Kränk sellschd` krien, weerschd bloß schun kapores!"

Doch de Zachäus, der dut nit penne
Was kann der off ämol renne!
wie der runner wetzt die Gaß-
wer ne sieht, der hot sei Spaß:
Wie der rennt, was dut der schwitze:
"Kennt ich off dem Aschd bloß sitze"
so denkt er sich unn dut glei steige
off so`n Bääm mit Maulbeerfeige.
Des war mol schnell ausgeheckt!
Im Bääm, do esch er gut ve`schdeckt
Huckt offm Aschd unn hot sei Ruh
unn guckt vun owwe dem Treiwe zu.

Doch die Ruh esch ball se End:
De Jesus ne beim Name nennt:
"Zachäus kumm runner", so ruft erm enuf
"Nemmschd` mich in dei Haus heit uff?
Ja grad ze deer will ich kumme heit!"
Do druff war känner vorbereit
All gucken se baff- "Des esch doch nit wohr:
Esch dann de Jesus noch werklich ganz kloor?"

Doch de Zachäus der dut nit lang fackle
Dut nit wie die annre mit em Kopp noch lang wackle
Runner vum Bääm! Wie esch er so froh:
"Der dut mich nit veachte, der do!
Mit soviel Lieb ruft der mich beim Name
Ich kann do bloß saache Jo unn Amen
Wann Gott mei Schuld mer dut vegewwe
Do kann ich frei atme, richtig offlewe
Mei Lewe, des war jo dodal vekumme
Doch mein Herrgott, der hot mich in Lieb aag`numme!
Jetzt dabber richt ich mol Weck unn Worschd,
än gure Droppe fer de Dorschd!
Brot unn Oubschd unn Fläsch unn Fisch
alles schdell ich em off de Disch!
Was ich kann fenne in Speicher unn Keller
gesotte unn gebroote kummt`s off de Deller!
Ich will Jesus ehre mit meim Feschd!
Wer kummt esch gelade. Ehr all sinn mei Gäschd!
Unn seit heit hab ich Erbaame
mit de Leid -graad mit de aarme"

Ach, wie esch er glicklich - froh!
Wie war der Mann doch sunschd so roh
Unn all die viele ve`kehrte Dinge,
die will er jetzert in Ordnung bringe!
Was er von sich aus niemools sei kann:
en gerechter Mensch- en gerechter Mann
-im Reine mit Gott- mi`me gure Gewisse-
des, was er so lang hot vemisse als misse:

Mit Jesus zsamme derf er `s jetzt sei,
so fallt`s em jetzt bei seim Name ei:
E neies Leewe derf er waache
gerecht- wie sein Name dut`s em sage:
en Mensch, wu lebt noch Gott seim Wille,
beschdrebt Sein Wille se erfille:
Sei altes Lewe, des dut fern jetzt ende.
So dut Jesus beim alles sem Gure noch wende!

Doch drauße, do die Nachbarsleid
die meitern unn schellen wie nit recht gscheid
"Was esch dann bloß mim Jesus los?
Esch sei Ve`schdand doch nit so groß?
Sei Menschekenntnis scheints doch nix wert?
Do derft er nit hiigehe! S esch grundve ' kehrt !
Warum dut er dann nit grad uns beehre?
Des geht nit- dogeche muß mer sich wehre
Fromm sinn mer doch all unn recht unn gut
S dut käner vun uns, was mer so halt nit dut!
Zu aastännische Leid, zu uns mißt er gehe
Geht der zu dem Kerl do, s esch nit zu ve`schdehe!"
Doch de Jesus saacht zu ne in ruhischem Ton:
"Guckn mol- er esch doch aach Abrahams Sohn
Zu Gott dut er ghere! Zu Gott, der esch Liewe
Do dun doch an dem aachs Liewe mool iewe!
Sei kaputtenes Lewe- heern er`s, ehr Leit,
heil esch`s heit worre- jo werklich, jo heit:
Lossen doch ab vun eirer Wut
S esch doch alles wirrer gut!
In seim Haus derf`s Leewe wie nei beginne
So helfen em doch, de Weeg aach ze fenne
Främer uns mitem -er war lang ve`lore
Jetzt awwer esch er wie nei gebore
Deweche schickt mich doch Gott off d` Erd
daß aachn Velor`ner selich werd
Selich fer immer unn ewig derf sei,
mit wem ich du däle mei Brot unn de Wai:
Heern ers: Gott ruft eich- jetzt aach all beim Name
Heern hii: - unn saachen doch aach Jo unn Amen"

Des esch die Gschicht aus alte Daache
Doch merken mer`s b`schdimmt- sie hot viel uns ze saache:
Aach uns gelt sei Rufe, sei gettliches Wort
Aach bei uns dut er wirke- unn ruft aach uns fort
aus allem, was uns queelt -ve`sklavt- dut binne.
Aach uns dut er suche- unn aach uns will er finne
Unn känner, wu esch vum Weib gebore
sell lewe als weer er fer immer ve`lore.
Än jerer sell schbiere, Gott esch ganz Liewe
Unn jerer am annere sells Liewe aach iewe
Lossen uns käm doch im Weg als schdehe
wu Weeche sucht, fer mit Jesus se gehe
Lossen uns käm aach de Weech als ve`baue,
wu em Jesus will sich aavetraue
Frän mer uns mit jerem, wu off Jesus will heere
Frän mer uns draa, wanns sich`s sem Gure dut kehre
Denken mer draa: Gott will sich erbarme
iwwer große Leit unn aame.
De Jesus esch fer jedermann kumme
En jerer werd vum in Lieb aagenumme
Bei all will Gott die Schuld vegewwe
Er will, daß bei jerem heil werd `s Leewe
Weer noch so groß es Ve`saache, die Schuld
greeßer esch sei Lieb unn sei gettlich Geduld
Off neie Weeche will er uns lenke.
Mit seim gure Geischd uns b`schenke,
Daß mer liewen unn uffheern se hasse
Sei Rufe an uns loßt nit uns vebasse
so daß- dief im Herz drin mer fer d` annre offe -
uns es Uurecht macht betroffe
Er ruft uns -wie`n Zachäus- all raus aus d` Ve`schdecke
Lossen mer uns doch vun IHM aach entdecke!
Er kennt uns, er ruft uns all beim Name
Kummt- sachen mer dozu -aach- "Jo unn Amen".

TOP