Em Jesaja sei Liedel vum Wingert
Weil drauß` die Trauwe sinn am Reife
-so daß mer graad meecht nooch ne greife-
unn um de erschde Federweiße
die Leit in Land unn Stadt sich reiße
do feiern heit mer unser Feschd
mit viele, viele liewe Gäschd
Unn Kerch off Pälzisch werd heit g`halte
fer Groß unn Klää- fer Junge unn Alte
.
Unn wie kennt`s heit annerschd sei:
Mer heern heit vum Weistock unn vum Wei.-
Drum war ich also off de Such
im dicke, dicke Biwwelbuch
nooch Worte vum Weistock unn sein`re Kraft
vum Wingert unn vum Rewesaft-
wie ich vum Weibau was kennt fenne,
was aach helfe uns kennt, nochsesinne
iwwer uns selwer unn iwwers Lewe
unn des wunooch mer sellten schdreewe
damit mer gure edle Frucht
nit bloß drauß` bei de Reewe sucht-
Frucht aach bei uns Mensche, wu esch zum Greife-
Frucht, wu in de Still dut reife
Frucht, wu sich zeigt im Lieewe unn Hoffe,
im Gläwe, wu zud` Lieb' fiehrt- fer jerermann offe
- Frucht, wu aus em Glääwe treibt-
Frucht, wu nit ve'geht, wu bleibt
wann off Jesus mer heert- an jerem Ort-
froocht nooch seim Wille -sich oriendiert an seim Wort
Die Biwwel die Ärwet vum Winzer gern ehrt
unn se uns als Gleichnis fers Leewe lehrt
Die Biwwel schätzt hoch, -des esch bekannt
iwwerall im ganze Land -
es weer dann, mer hett graad gepennt-
de Weibau, de Wingert unn als Gleichnis se`n nennt-
damit mer lernen fer unser Leewe,
was gut weer fer uns unn unser Schdreewe
damit mer nit bloß imme Wingert find Frucht
damit mer se bei uns nit vegeblich sucht-
die Frucht, wu aus em Glääwe treibt-
unn in Zeit unn Ewigkeit bleibt -
Heit heern mer e Lied, wu in de Biwwel drin steht,
bei dem sich alles um de Wingert rum dreht
e biblisch Lied, wu de Weiberg besingt
wu vezehlt vun de Ärwet unn de Mieh, wu er bringt
Unn mer pfleecht unn dingt unn heegt Stock unn Borm,
mer schneidt unn schitzt vor Spinn` Pilz unn Worm
Unn wammer drin hackt unn planzt drin edle Reewe
hofft mer se Recht, daß er Trauwe meecht gewwe-
ke saure Herling- nee gure Frucht,
wie mer se halt amme Reebstock sucht
Schließlich planzt mer jo dozu die Reeb
daß se edle Trauwe geeb
Des Lied, wu die Ärwet vum Winzer so ehrt
unn se als Gleichnis fers Leewe uns lehrt
-vun wem des stammt, werd eich jetzt g`saacht:
Jesaja esch's wu`s hot gemacht
unn wer sich denooch macht off die Such
find's im fimfde Kabbiddel vum Jesajabuch
Mer leest es dort vum erschde Vers an,
wie jerermann leicht sehe kann.
- Unn wie ich hebb heere saache
hot ers bei me Wei`feschd dann vorgetraache-
Dort war mer zamme so manchi Stund
in vegniegter, freelicher Rund
unn luschdig-fideel loßt mer waarte die Sorge
off morche unn off iwwermorche
Als en Bänkelsänger stellt er sich mitte off die Gaß
-Unn doch hot mer nit lang draa sei Frääd unn sein Spaß-
er dut jo nit die Leit aalieeche
unn um die Wohret se betrieche:
Er hot die Wohrhet in dem Lied do ve'schdeckt
unn waart droof, daß se jerer fer sich selwer entdeckt
-Er will freilich käns aus Laune vedrieße
unn nit em die Frääd do am Leewe ve`miese
Daß känner die Sach mer do vedreht!
Gott gennt schun de Mensche ehrn Spaß unn ehr Frääd!
En Spielvederwer esch unsern HerrGott nit!
Des sieht mer in de Biwwel off Schritt unn Tritt.
-' s esch wichtig fer mich, daß mer `s richtig vesteht.
Des, was em ans Herz unn an die Niere geht
esch, wammer bloß nooch sich selwer froocht
unn nit acht off des, was de annere ploocht
Korz- wie de Wei in Streeme fließt
unn jerer sei Glick unn sein Wohlstand genießt,
fangt Jesaja aa luschdig sei Liedel se singe.
Er stimmt sei Gitarr- loßt sei Lied laut erklinge
vun seim Freind unn seim Weiberg- sei Liedel er singt,
wumit er die Leit in Stimmung bringt:
All merken se off- dun de Profeet mool betrachte,
dun trotz ehrm Dusselkopp sei Singe beachte
- e Lied vum Weiberg?- e Lied eschs vun Gott
den mer mit seim Leewe zu leicht macht ze Spott
wann d` Gerechtigkät fehlt- unner de Leit:
de eene leebt gut unn de annere schreit,
weil mern gedeischd hot unn beloche,
ums Glick vun seim Leewe schdräflich betrooche.
Als Bänkelsänger de Prophet jetzt fungiert
damit mer die gettliche Botschaft studiert
Egaal obs em gefallt, damit mer des heert
ob mer's ei'sieht oorer nit -unn aach dann, wann es em steert
____
Hocken mer uns zu ne in Gedanke debei
zu dere Rund do bei Worschd, Weck unn Wei-
heern zu, wie `em Jesaja sei Liedel erklingt
wie er keck unn luschdig sei Weibergslied singt:
"Ehr Leit, bassen off unn gewwen mool Ruh-
spitzen die Ohre - heern meim Weibergs-Lied zu:
En fuchtbarer Hiwwel- des esch mei Stick Land
Dort planz ich mein Wingert mit eich`ner Hand
den pfleech ich unn hack'ne- felsich' Brocke lees ich off
En Wachtturm unn e Kelter, die bau ich noch droff!
En stolze Wingert hebb ich doch dort:
e guri Laag- unn e siffischi Sort !
Unn neigesetzt hebb ich erschdklassische Reewe
Doch- ehr Leit` was muß ich erlewe
Ich hoff off sieße Trauwe mit Recht
Doch was do wachst esch bloß sauer unn schlecht
Ehr Leit vun Jerusalem unn vum ganze Land-
esch des nit e ar'chi Schand
Mei Trauwe- wie sauer!- Jetzt entscheiden mol ehr:
Esch mei Pfleech vielleicht schlecht g'west?
liechts am End gar an meer??"
Stelln mer uns aach vor, wie mer do applaudiert
wies spannend jetzt werd, weil mer langsam kabiert:
Der Freind, vun dem de Jesaja vezehlt
wu sich vegeblich mi`m Weiberg rumqueelt
wu saacht vum: `s weer sein greeschder Schatz
unn doch: sei Mieh weer g`rad fer d` Katz-
-der Schatz, wu steckt seim Freind im Kopp
traacht Rock unn Kettcher unn en Zopp
Was dem do raubt de Schloof, de Schlummer-
des esch schlichtweg Lieweskummer!!!
An so'n Schatz esch all Mieh ve`schwendt't
Unn des find bschdimmt ke gures End
Trotz Lieb unn Mieh -narrt ne sein Schatz-
die Liewesmieh all- grad fer d` Katz
E Weibstick, wu nit noochem froocht-
des esch de Schatz, wu ne so ploocht!
Statt Luschd unn Lieb unn Leewensfräd
gebbts Stunk unn Krach unn Herzelääd!
---
Off offener Szene gebbts do Applaus
mer wäß: die G'schicht esch bschdimmt nit aus!
E Stickel Schaadefräd iwwer annre ehrn Schmerz
steckt dief jo bei jerem aach drin in seim Herz
Wer will schun gern bei sich selwer entdecke,
was d`Jesaja dut g'schickt als sei Botschaft ve`stecke?!
Daß des Lied vun de Lieb, wu so ar'sch werd entdeischt
zu dun hett mit dem, was mer selwer sich leischd:
wammer nit off des acht, was de annere ploocht,
unn nit recht nooch de Gerechtigkät froocht-
Des merkt mer so schnell nit, wammer Richter als spielt
unn sich selwer ganz stark unn ganz schuldlos fiehlt
unn sich aamaßt, iwwer`n annre es Urdääl ze spreche
iwwer de Schuldige de Staab ze breche!
Noch dut em des Lied vum Jesaja nit steere
Mit offene Ohre dut gern mer des heere,
wann vun entdeischder Lieb er singt-
Unn so sei Liedel jetzt weirer erklingt:
"Ich saachs eich, ehr Leit, des du ich jetzt:
Weg reiß ich die Schutzheck, wu ich hebb selwer g'setzt
Schäflich unn Ochse schick off die Wääd ich jetzt nei
unn die Mauer ringsum, reiß ich selwer aach ei!
Ich gebb zem Vetrample mein Wingert jetzt preis!
Wie schlecht war sein Lohn fer mei Mieh unn mein Fleiß!
Wääde sell dort`s Viehzeich in kinfdiche Zeite
Sei Reewe sell kenner in Zukunft beschneide!
Nit hacke selln mer unn`s Uukraut sell sprieße!
Nit mool de Reeche sell ne kinfdich begieße!"
----
Unn wie er so den Wingert ve'flucht,
in dem mer vegeblich die Trauwe sucht-,
du dut sich en jeder >recht so!< saache-
Jetzt dut ders endlich richtich mache!
Am End esch die Geduld unn aus esch de Spaß!
Entdeischde Lieb- die werd zem Haß!
De Schmerz ve'wannelt sich in Wut-
Jetzt endlich esch's aus- 's werd b'schdimmt nimmi gut!
Recht so!- so kreischd mer- unn dut glatt vegesse,
wie am End iwwer em selwer zu Gericht werd g`sesse
Um so iwwerraschender kummt so de Schluß
Nit reizt der fer sem Lache- der macht freilich Ve'druß
----
" Ehr Leit, jetzt sell ner all des heere-
ob er's we`nn orrer nit: de Herr vun de Heere
de staarke, allmächtige, ewige Gott
der esch mein Freind- mit dem mer treibt Spott!
Unn sein Wingert do- sein greeschder Schatz,
wu so schlecht lohnt sei Bemiehe, so daß glatt fer die Katz
esch all sei Mieh unn all sein Schdreewe-
sein Weiberg- beplanzt mit gure Reewe-
an dem mer doch vegeblich sucht
gure, edle brauchbar Frucht:
Des esch sei Volk- sei Volk wu'm g`heert
unn sich ken Deit um sein Wille scheert:
wu kä bißche nooch em froocht
bloß de Aarme schindt unn ploocht!
Gott hot gehofft off Gerechtigkeit!
Doch was fendt er? - Bloß Schlechtigkeit
Sei Hoffnung war, daß mer Recht deet spreche
Doch was esch? 's Recht dut mer breche!
Wer rechtlos esch vegeblich schreit:
Wu bleibt die Gerechtigkeit??!!"
-
Wie die G'schicht jetzt weirer geht
werd in de Biwwel nit ve'zehlt
Dut mer jetzt de Schaade sehe?
Dut mer endlich in sich gehe?
Saacht mer sich: "Jetzt grad erschd recht?
Hauptsach 's geht nit mir, 's geht de annre schlecht
`s denkt halt jerer bloß an sich
Bloß ich allää- ich denk an mich!"

- Die G'schicht, wu mer geheert henn, die bleibt also offe-
scheint's, daß mer sich selwer froocht betroffe:
Ob `s heit dann werklich so annerschd aach weer-
ob heit mer deet leewe zu Gott seiner Ehr
unn werklich unn wahrhaftig die Neechschdeliewe
nooch Gott seim Gebot in seim Leewe deet iewe
ob sich bei uns fend`t Gerechtigkät
unn kenner vegeblich wo schreie deet
nooch Brot- nooch Friede unn seim Recht.
Orrer häßt`s - "Hauptsach, meer gehts nit schlecht!"
- Heern mer`s: die Geschicht` esch bis heit noch ganz offe!
Sinn mer nit selwer mitbetroffe????
Mer maaßt sich aa es Recht se spreche
Unn doch werd am End de Staab mer breche
aach iwwer uns, wammer vegeßt
Meer selwer sinn mit gemäänt gewest:
daß me -ve`anwortlich - die Schepfung erhalt
daß Friede do off Erde walt`t
unn daß die Gerechtigkäät
endlich meecht besieche die Schlechtigkäät
-des sinn doch Worte, die saachen sich leicht
unn sprechen des aus, was jerermann breicht
Klänne Schritte sinn`s wu zehlen- weil mer Ve'antwortung traacht
Doch wer esch's, wu dann den klänne Schritt waacht ???
unn `s esch doch so wichtig, so neetig unn gut!
Wer macht sich unn de annre dozu noch Mut?
Wie en Wingert sell`mer sei mit gurer Frucht
ob mer`s am End nit ve'geblich gar sucht?
Zum Schluß noch ääns- daß des mer beacht,
esch wichtig -so mään ich- wann die G'schicht mer betracht:
Des Urdääl do- wu`mer so leicht off die Schnelle
unn uuiwwerlegt iwwer annere fälle-
aach iwwer des Weibstick, wu ehrn Freind hot ve'setzt
unn hot ne in seine G'fiehle so erbärmlich ve`letzt-
-des Urdääl, wu uns schuldig schbrecht,
weil mer nit mit bedenke meecht,
wie drei Finger serick sich neiche,
dut mer mit ääm Finger off die annere zeiche
-des Urdääl, mit dem mer sich schuldig sprecht
unn määnt doch mer selwer weer gerecht-
esch`s Urdääl vun uns Mensche- nit 's Urdääl vun Gott-
obwohl ER fer sei Lieb ernt Mißachtung unn Spott!
Des Urdääl schnell gsch`proche vun uns unn sofort-
esch nit von Gott sei letschdes Wort!
- Die G'schicht end drumm mit me offene Schluß
daß mer zum Noochdenke kumme muß
Alles bleibt offe- Des schafft Raum fer zum heere,
daß mer sich besinnt, wie Gott mer deet ehre,
unn sich meecht iwwer de Neechschde erbarme
iwwer den, wu uns braucht- unn schafft Recht fer den Aarme
Sei Gettliche Gnad esch sei letschdes Wort
Die gelt uns all unn an jerem Ort:
Des Wort vun seiner große Treu
wu esch uns alle Morche nei!
Doch esch's, daß sei Lieb uns zu de Umkehr ve`pflicht
sunschd sprecht mer sich selwer am End es Gericht
In Jesus werd des Wort venumme
Des Wort seiner Gnad esch in ihm zu uns kumme,
daß edle Frucht breecht unser Glääwe
wammer im Sinn vun Jesus leewe
-wie Trauwe bringen gure Frucht,
daß mer bei uns nit vegeblich sucht
Friede wu worzelt in Gerechtigkeit-
unn den braucht mer graad heit unn zu unserer Zeit
Vebunde mit Jesus wie mi`m Weistock die Reeb'
damit se edle Trauwe geeb-
weil bloß so de Weistock sein ganze Saft
vestreemt in die Reeb- unn all sei Kraft
Ach, daß mer breechten gure Frucht
unn Gott se bei uns nit vegeblich sucht
Frucht wu reift unn treibt in de Still'-
Frucht von der Art, wie Gott se will
-daß mer im Sinn vun Jesus leewe
vewachse mit ihm wie mim Weistock die Reewe-
unn mer Gott nit entdaischen -unn jerer Frucht treibt-
wu kann bestehe- Frucht, wu bleibt

TOP