Lukas, Kabiddel fimf- vum erschde Vers an:

Vun Petrus, dem Menschefischer- unn uns


--------------

Schun efter hebb ich mei Preddicht gedicht
iwwer e biblische Petrusgeschicht-
de Petrus wu eier E`semer Wappebild ziert
wu in seim Wappe sein Schlissel fiehrt
Doch- denk ich mer- weer`s gar nit schlecht
wammer e Bild aach vum Petrus breecht,
wu`n zeicht mimme Netz, en Fischersmann,
wu de Gfahre trotze kann.
de Petrus mim Netz im Fischerboot
unn in seim Kampf ums däglich Brot.-
Die See isch jo nit immer mild-
die esch jo manchmol stermisch- wild
Aach heit heern vum St Peter mer e G`schicht,
wu die Biwwel uns bericht,
vum Simon, em Petrus, wie er hot alles ve`losse,
um Jesus se folge all die Stroße
off seim Weech, wu en hii zu de Mensche fiehrt
Wammer des Wort in de Biwwel studiert
bei Lukas -Kabiddel fimf- vum erschde Vers an:
do heern mer vun Petrus, dem Fischersmann,
wie ne Jesus hot gerufe zu me neie Leewe
unn er hot em debei den Ufftraach gewwe,
daß er en Mensche-Fischer werd
fer die Mensche off de Erd-
Mensche ze suche- se gleichsam ze fange
daß se en Leewe mit Sinn erlange-
se nit fange als en Opfer, wu mer ausnitzt
sich so um se kimmere, daß mer se stitzt,
se rausfischd aus ehrm Elend, de Not
ne beisteht in de Lieb, wu kummt vun Gott-
Ich mään: die alt Gschicht do aus alde Zeite
will aach fer uns unn fer heit was bedeite
fer uns in unserm Schaffe unn Haschde
unn Ruhe vum Leewe seine Laschde
fer uns im Schaffe mit Lieb unn Luschd
unn manchmool aach voll vun Entdaischung- unn Fruschd
Aach heit ruft uns Jesus, Mensche se finne,
damit se ganz nei ehr Leewe beginne-
unn daß se im Leewe sich dodrin dun iewe,
-wie Gott uns- so de Neichschde -herzlich ze liewe,
Gott, wu voll Lieb sich uns zuneigt-
in Jesus uns sei liewend Herz zeicht-
Doch heern mer vun Aafang an die G`schicht,
wie se St Lukas uns bericht,
damit mer uns off des all besinne,
wumit alles dut beginne:
E Bild werd uns do vor Aache gestellt,
wie um Jesus en Haufe Leit sich g`sellt:
Es sinn wahrhaftig Mensche in Menge,
wu sich do um Jesus dränge.
All wellen se heere sei hilfreich Wort.
Drum dun se sich all dränge dort,
am Ufer vum See, am Ufer voll Tang
wu de Fischer ruhn vum Fang.-
Unn Jesus, der sieht ehr innere Not-
entdeckt am Ufer e Fischerboot-
Dut ins Boot vum Simon, em Petrus trete-
unn er hot ne drum gebete,
damit mer`n gut heert bei de Leit aus de Mitt:
er meecht ne raus rudre, so drei orrer fimf Schritt
So viel Mensche um Jesus, -e große Menge
vun iwwerall dun se Jesus umdränge.-
"Ach", -so heer ich manchen heit saache-
"Weer des aach so noch in unsre Daache:
daß die Mensche sich in Menge
um Jesus unn sei Wort hiidränge-
nit bleiwen dääb unn aach nit stumm
ze heere es Evangelium

unn leewe so wie`s em HerrGott dut gefalle
Im Kercheschiff weer Platz fer alle!"
Unn doch -so kammer`s nit beschdreite-
dun Sunndach fer Sunndach die Glocke leite-
als e Zeiche, daß Gott mit seim Leewenswort,
die Mensche will rufe an jerem Ort,
damit se sich an alle Ende
zu Jesus unn seim Wort hiiwende.
unn Frää, Kind unn Mann- Junge unn Alde
in Jesus seim Sinn ehr Leewe gschdalte,
Im Grund esch`s en Wunner, daß so was bassiert-
so wie in der Geschicht, wu heit mer studiert:
wann die Mensche sich besinne
aus em Glaawe ehr Leewe nei beginne-
empfänglich wern -trotz allem Spott-
fer die Botschaft vun Jesus -dem Wort aus Gott
Geeche de Zweifel, wu uns oft dut plooche-
unn die viele, viele Frooche
setzt Jesus doch aach heit sei Wort
unn es wirkt in uns Mensche fort
Gebbt uns Mut unn gebts uns Halt
ob mer jung sinn orrer alt.
Immer esch`s e Wunnerzeiche,
dut de Glaawe uns erreiche-
Vun dem Wunner im Grund uns de Lukas bericht
wanner vezehlt in der Petrusgeschicht,
wie Jesus sich -als sei Redd esch ze End-
zum Simon, zum Petrus, dem Fischer wend-
em saacht, fahr raus -weg vun Ufer unn Tang
unn mach dich bereit zum große Fang!
Drauß wu`s ganz dief esch!- in dei Boot du dich setze!
unn werf dort aus fer zum Fang dei Netze!
Jeed Kind in Kapernaum, des hot gewißt,
daß en Fischer als nachts an sei Daachwerk mißt,
wann en Fang em sell gelinge
unn e Netz voll Fisch sell bringe-
So eschs unn so war`s -wer kennt`s beschdreite
seit Dausend` von Johr schun- unn seit Urzeite:
Fische dut mer nachts im Dunkle- mit Licht-
So lockt mer en Schwarm an zu sich ganz dicht
Am Daach fischd de Zufall, do bleibt es Netz leer.
In de Nacht esch`s heichschdens halb so schwer.-
En Fischer hot iwwerd` Fisch bloß Macht
wann mit seim Licht er se aalockt, in de Nacht
Petrus also ääfach - schlicht
dem Jesus vun seinre Ärwet bei Nacht bericht:
wie er esch raus, Schaffe voll Lieb unn Luschd
doch sei Netze warn leer- Was fer en Fruschd,
wie er morchens esch an Land
zieht sei Boot dort in de Sand!-
Unn doch- so heert mer`n weiter saache-
will ichs off dei Wort hii waache!
Unn er unn sei Freinde, die dun nit lang fackle,
nit lang sich b`sinne -mit de Ohre groß wackle-
se fahren raus -fangen Fisch in Menge-
So dun die sich im Netz drin dränge,
daß es Netz gar reißt, nit alles mäh packt,
daß gar es Boot noch am End schier absackt-
Als se henn ehre Gefährde gewunke-
um ne ze helfe- eschs Boot schier gar gsunke!
Was sinn die Mensche do ve`schrocke!
Unn waren all ganz vun de Socke!
Ich män, des Wunner in dere Geschicht,
wu de Lukas uns bericht,
kennt e Gleichnisbild sei -fer unser Leewe
fer unser Hoffe, Trachte, Strewe
Vesetz ich mich in de Petrus, do stell ich mer vor-
unn hebb die Worte vun de Leit grad im Ohr:
"Am hell-lichte Daach ze fische beginne!
Esch der bei Troschd noch?- Der dut doch spinne-
Dut der als Fachmann gar nit wisse,
wie die Fischer fische misse?
Koppschittle, Lächle- manchmool Spott
wann en Mensch veloßt sein dägliche Drott-
wie de Petrus -aller Erfahrung entgeeche-
sich eiloßt off neie - off HoffnungsWeeche
off Jesus sei Wort hii werft aus schlicht unn schnell
sei Netze an de diefschde Stell.-
Off Jesus sei Wort hii ewwes Entscheidendes waacht
Aus kemm annre Grund: Bloß weil Jesus es saacht
Esch`s nit, wann änner sich recht mool besinnt-
daß`s bei jerem und bei jerer - grad e Wunner beginnt-
wann er sich droff ei`laßt, aus`em Glaawe se lewe-
sich ausricht nooch Jesus in seim Strewe?
-meecht em noch so viel abhalte,
im Sinn vum Glaawe es Leewe ze gschdalte:
Wer trotzdem off sei Wort sich b´sinnt,
wann so de Glaawe bei uns beginnt-
do wirkt dort in uns doch des Wunner fort,
die Kraft, wu steckt in gettlich Wort!
Wann Jesus uns mit seim Wort hiifiehrt,
an die diefschd Stell bei uns, dort wu mer spiert
was uns gut dut, was uns fehlt,
was mer brauchen, was uns queelt-
wu mer nochsinnt iwwers Lewe- unn`s Sterwe- de Doot?-
iwwer Leid unn Glick unn Not?-
Unn so mancher hot sein Spott-
"Du mit deim Jesus, du mit deim Gott
du mit deim Glaawe- deinre Kerch-
Denk doch nit so iwwerzwerch-
Loß mich in Friede unn bleib mer fort
mit deim gettlich Biwwelwort!
Loß mich in Ruh mit deine Sprich!
Ich denk an mich unn bloß an mich!
Was esch glääb esch: en gure Rießling esch gut fer de Dorschd
unn de Schwartemache, der esch die allerdickschd Worschd!
Alles annre esch mer gleich-
Loß mich in Ruh mit deim Himmelreich"
Unn doch gebbts Mensche, wu off Jesus heere-
sich an so em Gebabbel nit lang groß steere-
so daß ehrn Sinn sich nit vewirrt
unn bleiwen im Glaawe uubeirrt
-aller Spott, der loßt se kalt--
finnen Kraft fer ehr Leewe- en feschde Halt
Die Botschaft dut drin in der Wunnergeschicht stecke:
Ach, deeten doch all mer se entdecke
unn Mut aach unn Kraft fer unser Schdreewe
wann do, off de Erd mer als Chrischde leewe
Daß mer nit loßt dodraa rittle
-aach wann annre mit de Kepp groß schittle-:
Daß mer gleichsam mit Jesus im Boot
bleiwen im Glick wie in de Not
unn es Leewe mit em waache-
egal was als die annre saache:
Weil Jesus uns mit Sinn so reich beschenkt
unn unser Weeche zem Gure hiilenkt-
es Netz- unser Leewe -nit mit klääne Fisch fillt
unn ER so ganz unser Sehnsucht stillt-
-mit de Lieb aus Gott unn mit seim Wille
wu sich in d` Neichschdelieb recht dut erfille.
So wie Petrus unn sei Handwerksgenosse
sich am End dorch nix beirre losse
unn Jesus so folge- lossen alles grad stehe,
so loßt uns mit Jesus unsern Weech gehe
unsern Weech mit Jesus dorch die Zeit.-
Ach weers aach bei uns unn aach heit so, ehr Leit,
daß off Jesus sei Wort hii mer de Glaawe all waache-
heern off des Wort, wu uns Jesus loßt saache:
in unsrer Zeit voll großer Sprich
wu soviel denken bloß an sich-
statt daß e Stick mäh Menschlichkäät
es Leewe vun de Mensche ve`wannle deet!
Grad heit - do breichts `-in unserer Zeit-
Friede unn Gerechtigkeit
unn daß die Ehrfurcht vor d`Schepfung unn allem Lewe
deet beschdimme unser Streewe
Ach weers aach heit unn bei uns so am Ort,
daß mer heert off Jesus unn sei Wort
unn geeche alle Menschespott
lebt in de Lieb, wu kummt aus Gott.
Meecht`s doch so sei- in Jesus seim Name-
Des weer gut fer die Mensche. Ich schließ mit "Amen"

TOP