Johannes 2: Was er eich saacht, des selln ner mache!

Am Schießhaus, do im Rhodter Wald
do esch e Plätzel wu mers g' fallt.
Ich frä mich jed' Johr offs Rietania- Fest
unn du gern feire mit frohe Gäst.
Unn dort werd aach fer jung unn alte
wanns Werrer mitmacht- Kerch gehalte
Im Griene esch Kerch heit- on dem scheene Ort
dort wellen mer heere offs gettliche Wort.
Unn hän aach denooch noch fernanner Zeit,
weil Esse unn Trinke genung steht bereit.
So kennen aach heit mer beim gut Gläsche Wei
minanner vezehle unn freelich sei.
Wer die ganz Woch als sei Ärwet schafft,
derf Ruh sich genne- draus schepfe sich Kraft
Dozu esch uns jo de Sunndaach gewwe.
Die Ärwet esch bloß d' Helft vum Leewe
Was weer, wommer nit als mol feire kennt?
Wann Daag fer Daag mer immer bloß rennt?
Wammer Daag fer Daag bloß kennt schufte unn schwitze
unn nit in Ruh mol zesamme sitze?
Wann die Zeit mer nit hetten, fer sich zu bsinne,
die Ruh nit hetten, fer rauszefinne,
woran mer uns als kennten halte,
wie mer sei Leewe mißt gestalte.
Wu mer zupacke mißt, weils ewe recht esch -
was mer meide sellt, weils ääfach schlecht esch -
daß nei mer sieht, mit offene Aache
was gut dut uns unn was dut plaache
Wie needisch eschs doch, daß mer Pause als macht!
Drumm g'heert de Sunndaach aach nit ve' acht!
Mer sell nit schaffe bloß unn renne,
mer sell sich aach die Zeit mol genne
fer froh ze sei unn sich ze bsinne,
de rechte Weg als rauszefinne!
Ach, daß mer nit bloß schufte deeten!
Daß mer aach Zeit fernanner hetten!
Daß mer vun seiner Ärwet ruht,
sich nit bloß däglich plooche dut.
Wer nit sei Ruh sich gennt unn Fräd,
der aarme Dropp, der dut em läd.
Zum Werdaach muß de Sunndaach kumme,
sunscht werd was Wichtiges uns g'numme.
Unn ruhe sell mer on dem Daach
-mitsamt dem Vieh- vun aller Plaach.
So leest mers noch heit im verte Gebot,
wu Gott dem Mose gewwe hot
als Israel in de Wieschd mußt wannre
-unn ferd' ganz Menschheet-aach die annre,
wu sellmols hän noch misse als Heide leewe,
weils Christschdedum noch nit hot gewwe.
De Sunndaach esch wie ä klänes Feschd:
do macht mer Bsuch, do ladt mer Gäschd,
do dut mer plaudre unn vezehle,
do gebbts aach Wei fer dorschdisch Kehle.
Do werd gesunge, do dut mer lache,
minanner dut sein Spaß mer mache.
Do hot mer Zeit fer sich ze bsinne
unn neie Weege rauszefinne.
Unn deshalb werd fer jung unn alte
aach jeden Sunndaach Kerch gehalte:
damit mer heert, was Gott uns saacht
unn off sein gure Weech sich waacht,
aus Seim Wort als schepft sich neie Kraft,
mit der mer ewwes Rechtes schafft.
Mer muß nit schufte bloß unn renne,
mer derf sich aach was Scheenes genne.
Mer sell nit bloß sich plooche unn schwitze,
mer derf aach mol beinanner sitze.
Unn dält die Fräd unn dält die Not.
Mer dält de Wei unn dält sei Brot.
Unn wellt des äner mol moniere,
sell der sei Biwwel mol studiere:
De Jesus selbst, ihr liewe Leit,
war aach kän Freind vun Traurigkeit:
En Fresser unn Saifer hot mern mol g'nennt.
Mer hot s em gar nit recht gegennt,
wann er sich hot als mitgefräd.
Doch esch er trotzdem- grad zeläd
dort higange, wu mern hot liebgewunne
unn mer dorch Ihn hot wirrergfunne
de letschde Sinn fer alles Streewe
-Troschd, Hoffnung, Mut- e neies Leewe.
Do, wu mer ne hot welle heere,
hot er sich gar nit losse steere
vun dene, wu ehr Sprich als kloppe
unn gsaacht hän:Wegem gure Schoppe
bloß det er mit jerem an õn Disch sich als setze.
Als weers nit ganz annerschd.Weer nit sei Ergetze,
wanns änner wirrer waacht,off Gott ze vetraue,
off Jesus sei Wort nei sei Leewe offbaue.
Daß käner sich fiehlt wie vun Gott vegesse,
desweeche hot er mit all on em Disch als gsesse
aach mit de Leit, wu sunschd käner hot g' wellt,
weil se nit g' lebt hän so, wie ses hän g'sellt.
Er wollt aach die wirrer glicklich mache
wu ehr Leewe vepuschd hän mit dumme Sache.
Grad mit dene wellt er feire unn freelich sei
unn mit ne däle des Brot unn de Wei.
Unn desweeche wollt er nit long noch frooche,
was die Leit als so iwwer Ihn hän gesproche.
Korz: Jesus war gut g'west ze alle Leit
unn aach kän Freind von Traurigkeit.
Im Evangellum vun Sankt Johann,
do leest mer glei vun Aanfang an,
wie Jesus do esch beime große Feschd
mit viele, viele, viele Gäaschd.
Im zwädde Kabbiddel dut des dort stehe,
wie jerer kann in de Biwwel drin sehe
wie zwä sich hän do lieb gewunne
unn hän als Mann unn Frä sich gfunne.
Bei de Hochzich ze Kana, do esch er dabei
esch mittedrin in de Feierei.
Warum sell er donn aach Abseits stehe
wu Mensche froh dorchs Lewe gehe?
Unn g`feiert hot mer- s veschlacht em die Sprooch-
en Hochzich dort e ganzi Woch!
Dort spielt die Mussik off zem Feschd.
Do kummen unn do gehn die Gäschd.
"Hoch sell es leewe, unser Paar!
Viel Glick! e gsundi Kinnerschaar!"
so ruft mer unn:"Vun Gott de Seege
sell mit eich sei off alle Weeche!"
Unn donn werd als en Schluck gedrunk'
Wei esch jo do. mäh als genung!
Doch off äämool wern die Gsichter lang.
De Kellermäschder guckt ganz bang.
De Wei, der langt nit, so ruft er in Rage.
Was fer e riesegroßi Blamasche!
Unn Jesus sitzt ruhig do bei de Gäschd
unn feiert mit ne do ehr Feschd.
Maria merkt glei die Ve`leechenheit
unn sascht em bei neechschder Gelegenheit:
"Kimmer du, Jesus, dich mol um den Fall!
Ich glääb, de Wei esch bei ne all!"
Erschd esch er dozu nit bereit.
f Unn saacht:Fer mich eschs noch nit Zeit.
Doch zu de Knecht' wu selln Wasser traache
in de große Kriech, do dut se saache
-als ne vor Schreck vegeht des Lache:
Was Er eich saacht, des selln ner mache!
Nit lang denooch heern se sein Wille:
die Kriech do dun mit Wasser fille!
Ehr kennen die Gschicht- unn ehr wissens jo alle:
wie Jesus se hot nit losse falle,
unn wie mer ball vezehlt sich dort:
"Wei wars, vun de allerbeschd Sort!
Was fer en Wei hot mer uns do gschenkt!
Wei an den`s em long noch gedenkt!"
Unn des dut mer not nit veheele,
duts immer wirrer sich vezeehle:
wie mer nooch seim Wort hot g'handelt,
hett Wasser sich in Wei vewandelt
unn als mer donn den Wei prowiert,
do hett mer sich mim nit blamiert!
Unn wie de Kellermäschder staunt!
Unn wie zem Braitigam er raunt:
Du bischd mer doch en Kerl, en rechte:
Erschd gebbts doch gure, dann de schlechte!
So esch es ieblich! So muß es sei!
Wozu bringschd du de gure Wei jetzt om Schluß?
Du bischd mer 'n Rechte!
Erschd gebbts gure, donn de Schlechte!
Doch was kennt heit- fer unsere Daache
die Gschicht vun de Hochzich vun Kana bloß saache?
Bschdimmt will se nit lehre, wie mer d Wei kennt vepansche
Do werd em grad schlecht, wommer dra denkt, wie so manche
gezaubert hän e lumbischi Brieh
mit Wasser unn Zucker unn viel Chemie!
Zum Glick nit bei uns-Doch eschs schun e Schand,
wann so was bassiert aach in unserem Land!
Dut so en Lump mit seine kriminelle Sache
de ehrliche Winzer noch Schade mache!
Meer Pälzer, mer wellen en ehrliche Wei,
wu Trauwe unn sunschd nix kummt nei.
Die Gschicht, so mään ich, mißt simbolisch mer sehe
als en Hiiweis fers Leewe also vestehe:
wie aus unserm Leewe werds Beschde gemacht,
wammer heeren off des. was Jesus uns saacht.
Was werd do alles annerschd! Was dut sich do wandle,
wammer all in Jesus seim Sinn bloß dun handle.
Ich mään, den Satz, den sellt mer sich merke,
weil der uns dut im Gläwe besterke.
Des gelt aach fer heit unn fer unser Sache:
" Was Er eich saacht, des sellen ner mache!"
Wie wandelt sich do unser Strewe
wammer all im Sinn vun Jesus lewe!
Do zeehlt dann nimmi: wie groß esch die Schuld?
Die Lieb wu vun Gott kummt- unn die Geduld,
die zehlen- unn die Brreitschaft, mitzetraache
die Laschde vom annre, wu ne so plaache.
Do helft änner dem annre, do macht mer sich Mut.
Unn aach des. was vekehrt esch, des werd wirrer gut!
"Uhne mich!"- saacht mer do nit wie in jener Geschicht
- ich wäs nit, esch se erfunne unn gut erdicht
orrer werklich bassiert, wie mers dut sich vezehle-:
Aach dort wellt mer die Fräd sich dääle
wie die Laschde- Doch wie s sellt richtig sei
so wars nit- unn nix wars mit de Frääd unn mim Wei
Mer hot aach dort zu me Hochzich-Feschd
viel Freinde gelade, hot gsaacht zu de Gäschd:
Wei sellt mer mitbringe, è guri Flasch
-unn nit bloß Brot in seiner Dasch
Zwä Schobbe mer ins Wasserfaß schitte sellt.
So kennt mer donn feire aach ohne viel Geld
unn zamme hucke unn freelich sei
sichs gut sei losse bei Brot unn Wei!
Dann war es so weit! Ach, du große Not!
Warum gebbts donn nix wie pur Wasser unn Brot?
Do esch doch des Feschd glatt ins Wasser gfalle
weil jerer gedenkt hot vun dene alle:
Wann soviel Leit bringn en gure Wei,
schads nix Wann ich mol du Wasser nei!
's hot jerer gedenkt bloß an die eigene Sach
unn`s Feschd hot mer so halt kaputt gemacht!
Nä! Däle sell mer- so sell es sei
`s Leid unn die Fräd- sei Brot unn de Wei
Den Satz, so män ich, denn sellt mer schdudiere!
Der dut uns nämlich zem Liewe hilfiehre.
Des gelt aach fer heit unn fer unsere Sache:
"Was Er eich saacht, des sellen ner mache!"
Wie kann sich do unser Leewe als wandle,
wammer all, so wie Jesus s will, dun handle.
Wammer weerdaachs wie sunndaachs nooch dem dun streewe,
was werklich wichtisch esch im Leewe:
wammer uns froochen, ob unser Händ aach sinn bereit,
zu helfe zu de rechte Zeit;
ob unser Mund dut fenne des richtige Wort
unn still aach schweige am rechte Ort!
e- gures Wort mer so neetisch doch hot,
Veständnis aach unn gure Root
Ob unser Fieß uns aach rechte Weeche dun fiehre,
wu sich nit im Uurecht, im Dunkle veliere;
ob mer sehe deeten mit hellsichtige Aache,
wu mer braucht unser Hilf, wu mer schwer dut sich plaache
Ob mer wahrnemme deeten mit gure Ohre
wer veschämt uns dut bitte, wer sich fiehlt wie velore
ob mer uns eifiehle kennten- zu de rechte Zeit
in des Denke vum annre- aach vun schwierige Leit;
ob mer dann aach e gures Gedächtnis hetten,
wann annre ehr Sorge uns saache deeten;
ob aach bei uns dief im Herz drin die Liewe det walte
wu vun Gott kummt, der uns dut stitze unn halte;
Ob unser Stimm Gott lobt, Ihm dut singe
aach wann die Angschd uns faschd will zem Schweige bringe
Ob mer im Innerschde dief dun drin fiehle,
was de richtige Weg esch- wo gut sinn die Ziele;
Ob von em gure Geischd mer uns losse lenke
wammer Zeit uns nemmen, fer onanner ze denke!?
Unser Leewe grad wie e Feschd kennt sei,
wammer dälen minanner, wie s Brot unn de Wei
des Glick unn die Sorge- de Kummer, die Frääd,
die Hoffnung, de Glääwe unn s dut em nit läd,
wammerm annre kann helfe- ne stärke- unn stitze
unn dut nit bloß frooche: Duts meer aach was nitze?
Wammers Leewe so dälen- grad wie Brot unn Wai
esch uusichtbar unner uns de Jesus debei.
Er dut mit seim gure Geischd uns lenke
wammer werklich- was er uns saacht-
bedenke wammer nit bloß redden vum Neechschde, vum Liewe
Wann om annere aach werklich mers Liewe iewe!
Des Wort- so män ich- des sellt mer bedenke:
 Des will uns all mit Hoffnung beschenke.
Fer uns dut des gelte- fer unser Sache:
"Was Er uns saacht, des sellen mer mache"
Die Hoffnung, die braucht mer- Phantasie unn Mut
de Schade werd sunschd nimmi gut!
damit mer stitzen all die, wu sich plaachen -
im Große unn im Kläne de Friede aach wagen;
damit mer ve`antwortlich unser Leewe gestalte
-um die Schepfung besorgt, daß se werd erhalte.
Meer hän die Welt doch bloß geborgt!
Wie braucht ses, daß mer fer se sorgt
se schitzt- sie dut nit uns geheere!
Unn doch dut mer meischd se vor Leichteinn ze'steere!
Selln Kinner unn Enkel noch Leewe finne,
wu den Name vedient, muß mer d Ongschd iwwerwinde
unn zamme stehe gege alles Veheere.
Do muß mer- wanns gelt- sich mutig aach wehre.
Aach do derf mer nit frooche: Was dut es meer nitze?
Die Schepfung muß mer ääfach schitze
daß käner mol vegewens ruft:
Sauwer Wasser! Sauwere Luft!
Unn solong die Welt noch so starrt vor Waffe,
brauchts Mensche aach, wu Friede schaffe
unn daß sich all die Schlechtigkäät
vewannelt in Gerechtigkäät
unn alle Mensche gewwen satt
iwwerall in Land unn Stadt
Bloß donn esch uns geholfe, muß nit mer vezaache,
Wann änner dem annre sei Laschd mit traache.
Dort wu Jesus dut bleibe als en gure Gaschd,
dort dält mer die Fräd, dort dält mer die Laschd!
Do esch uns geholfe Wann sich dut erfille
vun Jesus die Botschaft- sein heilische Wille!
Wie kann unser Leewe sich wunnerbar wandle
wammer gläwen unn liewen unn hoffen unn handle
nooch Seim Wille, in alle Sache
Was Er uns saacht aach dun unn mache!
Wammer uns an sein Wort als dun halte
nooch dem uns richte- unser Leewe gestalte
 so wie er es will- wammer richt all sei Streewe
nooch dem Beispiel wu er fer immer hot gewwe.
Wann sein gure Geischd uns fer immer dut lenke
-uns all- wammer schaffe unn plane unn denke.
Des esch unser Wunsch heit unn unser Gebet:
daß des unner uns so geschehe deet!
Unn so wellen mer aach jetzt unsern Herrgott bitte:
daß sein Friede weer immer in unsre Mitte
Sein Friede, den brauchen mer alle Zeit!
Sein Friede sell uns bleiwe in Ewigkeit!
So wemmer Gott bitte um de rechte Mut,
den mer brauchen im Leewe, daß alles werd gut:
daß sein Friede uns froh macht- uns loßt liewe unn hoffe
unn gläwe, daß sei Herz uns fer immer steht offe!
Unn de Friede vun Gott, wu heicher esch als unser Vestand
der sell uns bewahre unn unser Dorf unn Land,
daß mer an Jesus uns halte mit unserm Sinne unn Denke.
Sein Friede sell Gott uns fer immer schenke.
Des dun mer erbitte in Jesus seim Name.
Meer brauchen ne däglich. Drum saachen mer Amen!


TOP